Viziunea ca prelucrare a datelor


prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectăm date și atunci când ne vizitați la unul din sediile noastre, precum și atunci când ne transmiteți CV-uri sau cereri de angajare. DEFINIȚII Datele cu caracter personal Date — orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă persoana vizată ; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitățiile sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

  1. Evidența activităților de prelucrare Aceasta este prima procedură care trebuie inițiată, indiferent de profilul dvs de activitate sau natura datelor personale și scopul prelucrării acestora.
  2. GDPR explicitat (8): Responsabilitatea și guvernanța în noua viziune
  3. Cum să lupți cu vederea slabă
  4. prelucrarea datelor cu caracter personal | Institutul Național de Statistică
  5. Produse pentru viziunea ochilor
  6. Mergi la conţinutul principal Misiunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr.

Categorii speciale de date cu caracter personal — orice informație care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal Prelucrare — orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Persoana vizată — o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitățiile sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator — persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când viziunea ca prelucrare a datelor și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Atelier \

Operatori asociați — șofer pentru viziune sau mai viziunea ca prelucrare a datelor operatori care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare, își stabilesc într-un mod transparent responsabilitățile fiecăruia în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul GDPR, în special în ceea ce privește exercitarea drepturilor persoanelor vizate și îndatoririle fiecăruia de furnizare a informațiilor prevăzute la articolele 13 și 14, prin intermediul unui acord între ei, și desemnează un punct de contact unic pentru persoanele vizate.

Parte Terță — o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

viziunea ca prelucrare a datelor

Consimțământ — orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. Pseudonimizare —  înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se viziunea ca prelucrare a datelor datelor pseudonimizate, întrucât acestea reprezintă date cu caracter personal.

viziunea ca prelucrare a datelor piatra pentru tratamentul vederii

Anonimizare — înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod care să fie ireversibil și care sa transforme datele astfel încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate.

Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu se aplica datelor anonimizate, întrucât acestea nu mai reprezintă date cu caracter personal.

efectul picăturilor de ochi nu este vederea

Prelucrăm date pentru a vă oferi dvs. Prelucrăm de asemenea date cu caracter personal și pentru a asigura securitatea spațiilor în care ne derulăm activitatea, a bunurilor pe care le folosim în acest scop, siguranța angajaților noștri și a datelor și informațiilor pe care le gestionăm. Datele dvs. Ori de câte ori facem acest lucru, ne asigurăm că există o justificare temeinică, că vom transmite doar datele strict necesare pentru realizarea scopului transmiterii și vom încerca să ne asigurăm că destinatarul asigură un standard înalt de protecție a datelor cu caracter personal.

În același timp, Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes. Tăietura Turcului nr.

Transferul de date cu caracter personal către o organizație internațională sau către un stat terț față de UE și SEE SEE include atât UE, cât și Islanda, Liechestenstein și Norvegia poate avea loc numai dacă organizația sau statul respectiv, către care se intenționează a se efectua transferul, pot să asigure un nivel de protecție adecvat conform cerințelor din GDPR.

Transferul de date către o organizație internațională  sau către un stat a cărui legislație nu prevede un nivel de protecție adecvat, recunoscut printr-o decizie de adecvare emisă de Comisia Europeană, este posibil numai dacă există garanții suficiente cu privire la protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate și cu condiția să existe drepturi opozabile și căi de atac efective la dispoziția persoanelor vizate.

Politica de confidențialitate

În tot acest timp, ne asigurăm că datele sunt păstrate în siguranță, iar, în cazul unor breșe de securitate, suntem pregătiți să aplicăm toate măsurile tehnice, organizatorice și legale pentru a limita consecințele posibile și a informa ANSPDCP, precum și persoanele vizate, dacă există riscuri pentru acestea.

În măsura posibilului, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm psedonimizarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate.

Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. În caz de opoziție, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza decât daca exista motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor persoanei vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

viziunea ca prelucrare a datelor

Dreptul de a-și retrage consimțământul În cazul în care prelucrarea datelor se bazează de consimțământul dvs. Retragerea consimțământului nu va avea efecte asupra prelucrărilor de până în acel moment. Gheorghe Magheru nr.

Temeiul juridic al prelucrării În cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, fiecare serviciu desfășoară activități specifice de prelucrare, conform atribuțiilor funcționale. În principal, Primăria Municipiului Sibiu prelucrează datele cu caracter personal ale cetățenilor și angajaților fie în baza unei obligații legale fie pentru a îndeplini o sarcină de interes public fie ca urmare a exercitării autorității publice.