Licențiere oftalmologie activități medicale, Meniu de navigare


Condiţiile necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, conform art.

licențiere oftalmologie activități medicale

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs: — nivel de studii — superioare; — diplomă de licenţă în specialitatea asistenţă medicală generală, însoţită de suplimentul descriptiv; — diplomă de bacalaureat; — certificat de membru OAMGMAMR — asistent medical generalist licenţiat, avizat şi valabil la data concursului.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

licențiere oftalmologie activități medicale examinarea funcțiilor vizuale

Dosar cu şină. Actele prevăzute la punctele 2 — 7 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul S.

licențiere oftalmologie activități medicale hipermetropie slabă

Dracopol Silvia. NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

factori care influențează viziunea